دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 آزمايشگاه الكترونيك صنعتي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 سيستمهاي كنترل اتوماتيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 رله وحفاظت  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 سيم كشي روشنائي صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 تعمير ونگهداري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 رياضي عمومي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 فيزبك مكانيك  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 فيزيك حرارت  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز - فيزيك مكانيك حرارت  1.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رسم فني عمومي  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تكنولوژي سوخت رساني  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تكنولوژي انتقال قدرت  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تكنولوژي دستگاههاي الكتريكي خودرو  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تكنولوژي شاسي و بدنه  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تكنولوژي مولد قدرت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 نقشه كشي باكامپيوتر  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارگاه انتقال قدرت معمولي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارگاه سوخت رساني  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارگاه انتقال قدرت اتوماتيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارگاه دستگاههاي الكتريكي خودرو  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارگاه شاسي وبدنه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارگاه مولد قدرت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارگاه نقص يابي قسمتهاي مختلف خودرو  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 اصول سرپرستي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارآموزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 زبان فني  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 استاتيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مقاومت مصالح  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ترموديناميك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173