دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 آناليز عددي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 مباني هندسه  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 رياضيات گسسته  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 سمينار رياضي  2.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 کاربرد نرم افزارهاي رايانه ايِ در آموزش رياضي  2.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 طراحي و مطالعه مسائل يادگيري و آموزش  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 جبر (2)  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 توابع مختلط  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آناليز رياضي (2)  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 تاريخ ادبيات قرن 19  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 تفسير متون قرن 19  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 يادداشت برداري و روش تحقيق  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 خواندن و بررسي آثارمتون مردمي وانقلابي نويسندگان فرانسه زبان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 انواع نوشته هاي منثور  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 مطالعه نمايشنامه و ساختمان آن  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 تاريخ ادبيات قرن 20  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 تفسير متون قرن 20  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 نقد ادبي  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 پژوهش ادبي پايان نامه 2 واحدي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فرانسه   
 قرائت و ترجمه و تجويد قرآن كريم  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 صرف 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 نحو 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تمرين صرف و نحو 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 روش تحقيق و ماخذشناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 فلسفه علم  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 صرف و نحو با تمرين 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 علوم بلاغي 1 معاني وبيان  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ ادبيات معاصر  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثرمعاصر  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173