دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 مكالمه 1(عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 انشا 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 آزمايشگاه زبان 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 مقدمات تفسيرقرآن  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 فن ترجمه  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 علوم قرآني  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 ترجمه از عربي به فارسي و برعكس  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ ادبيات از سقوط بغداد تاعصرحاضر  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثر از سقوط بغداد تاعصرحاضر  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون حديث و نهج البلاغه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 علوم بلاغي 2 بديع  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 مكالمه 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 انشا 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 آزمايشگاه زبان 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 مباحث صرف و نحو 3  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 ادب سياسي در اسلام  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 مكالمه 3  1.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 انشا 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 آزمايشگاه زبان 3  1.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 قرائت متون تفسيري قرآن كريم  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 ادبيات متعهد  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 قرائت متون عرفاني  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ ادبيات از آغاز تا سقوط بغداد  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم ونثر از آغاز تا سقوط بغداد  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 زبان خارجه تخصصي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 روزنامه ها و مجله هاي عربي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون تاريخي و جغرافيايي  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 آشنائي با اوضاع معاصر كشورهاي اسلامي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 نقد ادبي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 زبان خارجه تخصصي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173