دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 روش تدريس عربي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تمرين صرف و نحو 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 صرف 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 نحو 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 نظريه اعداد  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 کارگاه طراحي و روش آموزش  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 کارگاه طراحي سنتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 کارگاه طراحي سنتي و روش آموزش  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 کارگاه نقاشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 کارگاه نقاشي و روش آموزش  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 کارگاه آموزش خوشنويسي (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 کارگاه آموزش خوشنويسي (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 کارگاه آموزش خوشنويسي (3)  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 كارگاه آموزش خوشنويسي (4)  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 کارگاه نگارگري  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 کارگاه نگارگري و روش آموزش  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در آموزش هنر  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 آشنايي با هنرهاي سنتي ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 تاريخ هنر جهان  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 تاريخ هنر ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 تاريخ هنر و تمدن اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 تاريخ نقاشي ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 سير تحول کتابت در ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 کارگاه هندسه نقوش  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 کارگاه ارتباط تصويري  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 کارگاه ارتباط تصويري و روش آموزش  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 طراحي و مطالعه ي مسائل يادگيري و روش آموزش  4.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 تحليل محتواي کتابهاي درسي و روش تدريس آنها  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 کارگاه نقش و خط در هنرهاي دستي و روش آموزش  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 کارگاه سفالگري  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173