دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در آموزش حرفه و فن  2.0 پایه  کارشناسی  حرفه و فن   
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   
 تحليل كتابهاي درسي حرفه و فن راهنمايي (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   
 تحليل كتابهاي درسي حرفه و فن راهنمايي (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   
 بررسي طراحي سيستم توليد (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   
 بررسي طراحي سيستم توليد (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   
 شناخت مواد  2.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   
 کارگاه برق (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   
 کارگاه برق (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   
 کارگاه چوب (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   
 کارگاه چوب (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   
 زراعت  2.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   
 باغباني (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   
 منابع طبيعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   
 دامپروري (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   
 تکنولوژي فراورده هاي دامي و کشاورزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   
 خدمات بهداشتي (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   
 خدمات بهداشتي (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   
 بازرگاني  2.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   
 طراحي و مطالعه مسائل يادگيري و آموزش  3.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   
 کارگاه شاختمان (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   
 کارگاه ساختمان (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   
 کارگاه مکانيک (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   
 کارگاه مکانيک (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   
 صنايع پوشاک (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   
 صنايع پوشاک (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   
 صنايع دستي (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   
 صنايع دستي (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   
 باعباني (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   
 دامپروري (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  حرفه و فن   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173