دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 دستور زبان فارسي  2.0 پایه  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 زبان شناسي  3.0 پایه  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 شاهنامه 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 سي قصيده ناصر خسرو  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 خاقاني (قصايد)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نظامي (منظومه ها)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 منطق الطير عطار  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 حافظ (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 صائب (غزليات)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 سياست نامه و قابوسنامه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 مرصاد العباد  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 صرف (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نحو (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 تمرين و تجزيه ترکيب  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قرآن و نهج البلاغه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 زبان خارجي (تخصصي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 عروض و قافيه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 آشنايي با علوم قرآني و اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 معاني و بيان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 مباني عرفان و تصوف  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 سبک شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نقد ادبي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 روش تدريس و بررسي کتب فارسي دوره راهنمايي (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 روش تدريس و بررسي كتب فارسي دوره متوسطه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 ادبيات جهاني  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 غزليات شمس  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 روزبهان و سهروردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 عين القضات  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 انواع ادبي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 سنايي (حديقه)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173