دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 روان شناسي شخصيت  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 مسائل نوجواني  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 ايران و جهان در دهه آينده  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 آسيب شناسي اجتماعي  1.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 مهارت هاي نقد و بررسي انديشه هاي سياسي و اجتماعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 فيزيک  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 مباني تربيت بدني (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 تاريخ تربيت بدني  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 تغذيه و ورزش  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 آسيب شناسي ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 رشد و تکامل حرکتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 فيزيولوژي ورزشي (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 يادگيري حرکتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 مديريت سازمانهاي ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 مديريت و طرز اجراي مسابقات  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 متون خارجي تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 حرکت شناسي ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 تربيت بدني و ورزش معلولين  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 مقدمات بيومکانيک ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 روانشناسي ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 روش تدريس تربيت بدني در مدارس متوسطه  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 ژيمناستيک (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 واليبال (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 بسکتبال (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 هندبال (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 بدمينتون (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 فوتبال (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 کشتي (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 هندبال (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173