دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 رياضيات پايه  3.0 پایه  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 آمار مقدماتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 آمار در علوم اجتماعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 زبان تخصصي - مطالعه متون علوم اجتماعي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 زبان تخصصي - مطالعه متون علوم اجتماعي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 اصول علم اقتصاد  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 روانشناسي اجتماعي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 روشهاي مقدماتي تحليل جمعيت  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 انسان از ديدگاه اسلام و ساير مكاتيب  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 اصول علم سياست  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 نظريه هاي جامعه شناسي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 روش تحقيق نظري  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 روش تحقيق عملي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جامعه شناسي انقلاب  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جامعه شناسي قشرها و نابرابريهاي اجتماعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جامعه شناسي جنگ و نيروهاي نظامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 بررسي مسائل اجتماعي ايران  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 نظريه هاي جامعه شناسي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جامعه شناسي در ادبيات فارسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جامعه شناسي پزشكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جامعه شناسي كار و مشاغل  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جامعه شناسي سياسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جامعه شناسي كشورهاي اسلامي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 بررسي آثار صاحبنظران جامعه شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جمعيت شناسي اقتصادي اجتماعي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جمعيت شناسي ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جامعه شناسي آموزش و پرورش  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 اقتصاد ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 كليات برنامه ريزي اجتماعي اقتصادي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جامعه شناسي ايلات و عشاير ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173