دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 نيازهاي انساني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جامعه شناسي جهان سوم  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 نهضتهاي اسلامي صد ساله اخير  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 محيط شناسي انساني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جغرافياي انساني ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 كليات حقوق  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 انسان شناسي زيستي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 تامين و رفاه اجتماعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 مباني تعاون  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 تغييرات اجتماعي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 مردم شناسي ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 مردم شناسي فرهنگي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 مباني مددكاري اجتماعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 خدمات اجتماعي و تعاون در اسلام  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 پويائي گروهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 مددكاري جامعه اي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 سرپرستي و مشاوره در خدمات اجتماعي  1.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 كارورزي كاربا فرد  4.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 پايان نامه  4.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 مباني فلسفه 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 مباني فلسفه 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 مباني جامعه شناسي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جامعه شناسي جوانان  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جامعه شناسي روستائي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جامعه شناسي شهري  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جامعه شناسي صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جامعه شناسي خانواده  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جامعه شناسي انحرافات اجتماعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جامعه شناسي ارتباط جمعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جامعه شناسي توسعه  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173