دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 جامعه شناسي سازمانها  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جامعه شناسي ايلات و عشاير  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 كاربرد جمعيت شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 تكنيكهاي خاص تحقيق  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 كاربرد كامپيوتر در علوم اجتماعي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 تاريخ آموزش و پرورش در اسلام و ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 فلسفه آموزش و پرورش  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 اصول و مباني آموزش و پرورش  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 آموزش و پرورش تطبيقي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 آموزش و پرورش ابتدائي وراهنمايي و متوسطه  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 اخلاق اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روشها و فنون تدريس  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روانشناسي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روانشناسي تربيتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روانشناسي رشد كودك 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روانشناسي رشد نوجواني 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 جامعه شناسي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 جامعه شناسي آمورش و پرورش  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 اقتصاد آمورش و پرورش  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مديريت عمومي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 آمورش و پرورش كودكان استثنائي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مقدمات مشاوره و راهنمائي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مقدمات تكنولوژي آموزشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 آشنائي با كتابخانه و اصول كتابداري  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روشهاي آماري در علوم تربيتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 بهداشت عمومي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 بهداشت مدارس  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173