دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 فيزيك پايه 1  4.0 پایه  کارشناسی  رياضي   
 فيزيك پايه 2  4.0 پایه  کارشناسی  رياضي   
 كارگاه  1.0 پایه  کارشناسی  رياضي   
 رياضي 3  4.0 پایه  کارشناسی  رياضي   
 مباني رياضيات  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آمارو احتمال 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آمار و احتمال 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 زبان تخصصي رياضي  2.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آناليز رياضي 1  4.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  رياضي   
 آناليز رياضي 2  4.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  رياضي   
 جبر 1  4.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  رياضي   
 جبر 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 جبرخطي1  4.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  رياضي   
 توابع مختلط 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 معادلات ديفرانسيل با مشقات جرئي  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
  تاريخ علم (رياضيات )  2.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 فلسفه علم ( رياضيات)  2.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 مباني هندسه  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه مجموعه ها با جبر كاربسته  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 منطق رياضي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 توپولوژي عمومي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 هندسه ديفرانسيل  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آناليز رياضي 3  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه گالوا  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه مقدماتي معادلات ديفرانسيل عالي  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه گراف  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه كنترل بهين  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 پروژه بامطالعه انفرادي  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آناليز تركبيي  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه ماتريسهاوكاربردآن  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173