دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 رساله 25 واحدي دكتري  25.0 تخصصی  دکتری  شيمي   
 پايان نامه 24 واحدي  24.0 پایه  کارشناسی  خاك شناسي   
 رساله 24 واحدي دکتري  24.0 تخصصی  دکتری  مهندسي مكانيك   
 اصول و فلسفه آموزش و پرورش  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 مباني برنامه ريزي درسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 سازمان و مديريت در آموزش و پرورش  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 روان شناسي تربيتي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 اصول وفلسفه آموزش و پرورش  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 مباني برنامه ريزي درسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 سازمان و مديريت در آموزش و پرورش  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 روش تحقيق در علوم تربيتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 طراحي نهايي (پروژه)  6.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 مصالح ساختماني  1.5 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آز - مصالح ساختماني  0.5 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ریز پردازنده  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 آزمایشگاه ریز پردازنده  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 آزمایشگاه معماری  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 مدار منطقی  3.0 تخصصی الزامی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 آزمایشگاه پایگاه داده ها  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 مهندسی نرم افزار یک  3.0 تخصصی الزامی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 مهندسی نرم افزار دو  3.0 تخصصی الزامی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 كارگاه عمومي  1.0 پایه  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 آمارواحتمالات مهندسي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 مباني كامپيوتر و برنامه سازي  4.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 آزمايشگاه كامپيوتر  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 برنامه سازي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 ساختمانهاي گسسته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 زبان ماشين و برنامه سازي سيستم  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 ساختمان داده ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173