دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 ادامه پايان نامه  0.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 انتخاب پايان نامه 8واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ادامه پايان 8 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 انتخاب پايان نامه  0.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 ادامه پایان نامه  0.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 انتخاب پايان نامه 8واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 ادامه پايان 8واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 ادامه پروژه  0.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 انتخاب پروژه  0.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 انتخاب پايان نامه 8 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 ادامه پايان نامه 8 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 انتخاب پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 ادامه پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 انتخاب پايان نامه 4 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 ادامه پايان نامه 4 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 انتخاب پايان نامه 5 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 ادامه پايان نامه 5 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 انتخاب پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 ادامه انتخاب واحد 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 انتخاب پايان نامه 4 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ادامه پايان نامه 4 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 انتخاب رساله 4 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 ادامه رساله 4 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 انتخاب پايان نامه 4واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 ادامه پايان نامه 4 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 انتخاب پايان نامه 4 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 ادامه پايان نامه 4 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 انتخاب پايان نامه 4 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 ادامه پايان نامه 4 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 انتخاب پايان نامه 4 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173