دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 ادامه پايان نامه 4 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 انتخاب پايان نامه 4 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 ادامه پايان نامه 4 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 انتخاب پايان نامه 4 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش   
 ادامه پايان نامه 4 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش   
 انتخاب پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 ادامه پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 انتخاب پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 ادامه پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 انتخاب پايان نامه6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 ادامه پايان نامه6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 انتخاب پايان نامه 8 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 ادامه پايان نامه 8 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 ارائه پروپوزال  0.0 عمومی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 انتخاب پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 ادامه پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 انتخاب پايان نامه 6واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 ادامه پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 انتخاب پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 ادامه پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 انتخاب پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 ادامه پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 انتخاب پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ادامه پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 انتخاب پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 ادامه پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 انتخاب پايان نامه 6واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ادامه پايان نامه 6واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ادامه پايان نامه  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انتخاب پايان نامه  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173