دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 رسم فني (1)  2.0 پایه  کارشناسی  آبياري   
 طراحي سيستمهاي آبياري  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 اصول زهکشی  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 مهندسي زهكشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 هيدرولوژي آبهاي سطحي  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 آبهاي زيرزميني  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 طراحي ساختمانهاي انتقال آب 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 نقشه برداري تكميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 تامين آب مشروب روستاها  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 استاتيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 مقاومت مصالح 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 مكانيك خاك  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 هيدروليك  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 هيدروليك انهار  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 حفاظت آب و خاك  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 اقتصاد مهندسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 مصالح و روشهاي ساختماني  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 پمپها و ايستگاههاي پمپاژ  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 پروژه  1.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 ديناميك  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 برنامه نويسي كامپيوتر  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 خاكهاي شور و قليايي  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 کیفیت آب  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 ساختمانهاي روستايي  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 تحليل سازه ها  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 بتن و بتن مسلح  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 طراحي ساختمانهاي انتقال آب 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 مديريت منابع آب  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 هيدرولوژي مهندسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 رابطه آب و خاك و گياه  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173