دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 رياضيات كاربسته  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 حساب تغييرات  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 معادلات انتگرال  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 هندسه جبري مقدماتي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه اعداد  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 رياضي گسسته  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 جبر 3  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 هندسه هذلولوي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه معادلات ديفرانسيل  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آناليز عددي1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آموزش رياضي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آموزش رياضي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 توپولوژي جبري مقدماتي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 هندسه تصويري  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 هندسه سرتاسري  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 گروههاي متناهي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 برنامه سازي پيشرفته  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 ساختمان و زبان ماشين  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 ساختمان داده ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 كاربرد كامپيوتر در سيتمهاي تجاري  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 طراحي وتجزيه وتحليل سيستمها  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه زبانها وماشينها  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 كامپايلرا  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 شبيه سازي كامپيوتر100 U  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 زبانهاي برنامه سازي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 ذخيره وبازيابي اطلاعات  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 بانكهاي اطلاعاتي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 فيزيك جديد  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 مكانيك تحليلي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 مكانيك تحليلي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173