دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 آمار و احتمالات مهندسي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 برنامه سازي كامپيوتر  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 خواص مواد  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 كارگاه برق  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 نقشه كشي صنعتي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 رياضي مهندسي (برق)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 مدارهاي الكتريكي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 مدارهاي الكتريكي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 اندازه گيري الكتريكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آز- اندازگيري و مدار 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 الكترومغناطيس  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 الكترونيك 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آز - الكترونيك 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 الكترونيك 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ماشينهاي الكتريكي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ماشينهاي الكتريكي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آز - ماشينهاي الكتريكي 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 مدارهای منطقی  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آز - مدارهاي منطقي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 تجزيه و تحليل سيستمها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 سیستمهای کنترل خطی  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آز - سيستهاي كنترل خطي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 بررسي سيستمهاي قدرت 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 مخابرات 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 پروژه كارشناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 كارآموزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آز - ماشين 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 الكترونيك صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ماشينهاي الكتريكي 3  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173