دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 بررسي سيستمهاي قدرت 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ماشينهاي مخصوص  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 توليد و نيروگاه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 عايقها و فشارقوي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 حفاظت و رله ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ترموديناميك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آز - سيستمها ي قدرت  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 الكترونيك صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 سيستمهاي انتقال 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 تاسيسات الكتريكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 رسم فني برق  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 استاتيك و مقاومت مصالح  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ديناميك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 خواص مواد  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 اقتصاد مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 كنترل پروژه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 طرح پست هاي فشارقوي و پروژه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 طرح خطوط هوايي انتقال انرژي و پروژه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آزمايشگاه فشارقوي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آز - حفاظت و رله ها  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 سيستم تلويزيون  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آز - سيستم تلويزيون  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آز - آنتن  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 بررسي طراحي سيستمها ي الكترونيكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 سيستمهاي انتقال 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آز - سيستمهاي انتقال 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آز - سيستمهاي انتقال 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 اندازه گيري الكترونيكي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 سازمان كامپيوتر  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 كنترل كامپبوتري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173