دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 سدهاي كوتاه  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اصول مهندسي فرودگاه  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ترميم و نگهداري راه  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مباني G IS و كاربرد آن در منابع آب  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مكانيك خاك 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اصول مهندسي ژئوتكنيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 سازه هاي مدفون  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اصول مهندسي تونل  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اصول مهندسي بندر  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آز ژئو تكنيك  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 پروژه تخصصي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 فيزيك مكانيك  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 فيزيك حرارت و آزمايشگاه  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رسم فني  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 فيزيك الكتريسته ومغناطيس  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز - فيزيك الكتريسته و مغناطيس  1.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 فيزيك موج و ارتعاش  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 فيزيك حرارت  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 زبان فني  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز- فيزيك حرارت  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رياضيات مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباني مهندسي برق 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز- مباني مهندسي برق  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 نقشه كشي صنعتي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 نقشه كشي صنعتي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباني مهندسي برق 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ترموديناميك 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ترموديناميك 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز- ترموديناميك  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173