دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 فيزيك هسته اي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آماررياضي 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آماررياضي 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 فرايندهاي تصادفي 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آشنائي بانظريه تصميم  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 سريهاي زماني 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آشنائي بانظريه صف بندي  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 تحليل داده ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 طرح وتجزيه آزمايشهاي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 طرح وتجزيه آزمايشهاي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 روشهاي نمونه گيري 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 روشهاي نمونه گيري 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 تحقيق در عمليات 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 تحقيق درعمليات 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آمار رياضي 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه صف ومدلهاي احتمالي  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 اصول شبيه سازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 اصول مديريت  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 اقتصاد مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 كنترل پروژه  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 اصول حسابداري وهزينه يابي  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 برنامه ريزي و كنترل توليد موجوديها 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 كاربردكامپيوتردر سيستمها  2.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آناليزعددي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 فيزيك عمومي 2  3.0 پایه  کارشناسی  رياضي   
 جبرخطي 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نجوم رياضي  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آناليز عددي 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 رياضي 1  3.0 پایه  کارشناسی  زمين شناسي   
 رياضي 2  3.0 پایه  کارشناسی  زمين شناسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173