دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 زمين شناسي فيزيكي  4.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 فيزيك پايه 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 فيزيك پاپه 2  3.0 پایه  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي تاريخي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 بلورشناسي نوري  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 كاني شناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 رسوب شناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 سنگ شناسي رسوبي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 سنگ شناسي آذرين  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 سنگ شناسي دگرگوني  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين ساخت  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي اقتصادي  4.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي نفت  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 پترولوژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ژئوشيمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 فتوژئولوژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 نقشه برداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي صحرائي  4.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 متون علمي زمين شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 آتشفشان شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زلزله شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناس ذغال سنگها  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي دريائي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي مواد انرژي زا  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ديرينه شناسي گياهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي هسته اي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ژئو مورفولوژي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 خاك شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 محيطهاي رسوبي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ميكروفاسيس  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173