دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 ژئوشيمي مواد آلي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 كاني شناسي  4.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ديرينه شناسي1(ماكروفسيل)  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ديرينه شناسي 2- ميكروفسيل  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 چينه شناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي ساختماني  4.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي ايران  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 عمليات زمين شناسي ايران  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 تهيه نقشه هاي زمين شناسي معدن  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 سنجش از راه دور  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ترموديناميك  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي زيرزميني  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي محيط زيست  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ژئوشيمي آلي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 آبهاي زيرزميني  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 آمار و احتمال  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 بلورشناسي هندسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 مكانيك خاك  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 كامپيوتر  2.0 پایه  کارشناسی  زمين شناسي   
 سايزموتكتونيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 مكانيك سنگ  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 آب شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ژئو فيزيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 تخمين و ارزيابي ذخاير معدني  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 مينرالوگرافي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ئيدروژ ئوشيمي وكيفيت منابع آب  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ژئوفيزيك كاربردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي مهندسي كاربردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 مكانيك خاك  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173