دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 ميكروفاسيس (نظري)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ميكروفاسيس (عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 تخمين و ارزيابي ذخاير معدني (نظري)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 تخمين و ارزيابي ذخاير معدني (عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ديرينه شناسي گياهي (نظري)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ديرينه شناسي گياهي (عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 فيزيك پايه 1  2.0 پایه  کارشناسی  زمين شناسي   
 فيزيك پايه 2  2.0 پایه  کارشناسی  زمين شناسي   
 مكانيك خاك  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 مكانيك خاك(عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 رياضي1  3.0 پایه  کارشناسی  زيست شناسي   
 رياضي2  3.0 پایه  کارشناسی  زيست شناسي   
 فيزيک1  3.0 پایه  کارشناسی  زيست شناسي   
 آزمايشگاه فيزيک1  1.0 پایه  کارشناسی  زيست شناسي   
 فيزيک2  3.0 پایه  کارشناسی  زيست شناسي   
 آزمايشگاه فيزيک2  1.0 پایه  کارشناسی  زيست شناسي   
 شيمي1  3.0 پایه  کارشناسی  زيست شناسي   
 آزمايشگاه شيمي1  1.0 پایه  کارشناسی  زيست شناسي   
 شيمي2  3.0 پایه  کارشناسی  زيست شناسي   
 آزمايشگاه شيمي2  1.0 پایه  کارشناسی  زيست شناسي   
 شيمي 1  3.0 پایه  کارشناسی  زيست شناسي   
 آمار زيستي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 ميكروبيولوژي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آز - ميكروبيولوژي عمومي  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 اكولوژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 زيست شناسي سلولي وملكولي  4.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آز- زيست شناسي سلولي ومولكولي  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 ژنتيك  4.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آز - ژنتيك  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 تكامل  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173