دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 شيمي آلي  3.0 پایه  کارشناسی  زيست شناسي   
 آز - شيمي آلي  1.0 پایه  کارشناسی  زيست شناسي   
 بيوشيمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آز - بيوشيمي  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 بيوفيزيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 فيزيولوژي گياهي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آز - فيزلوژي گياهي 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 فيزلوژي جانوري 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آز - فيزيولوژي جانوري 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 سيستماتيك گياهي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آز - سيستماتيك گياهي 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 سيستماتيك گياهي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آز - سيستماتيك گياهي 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 تشريح و مورفولوژي گياهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آز - تشريح و موفولوژي گياهي  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 ريختزايي واندامزايي در گياهان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 اكولوژي گياهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آز - اكولوژي گياهي  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 فيزيولوژي گياهي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آز - فيزيولوژي گياهي 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 رشد و نمو گياهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 متون زيست شناسي گياهي (زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 زيست شناسي پرتوي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 جانورشناسي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آز - جانورشناسي 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 جانورشناسي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آز - جانورشناسي 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 بافت شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آز - بافت شناسي  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 جنين شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173