دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 آز - جنين شناسي  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 رابطه آب وخاك وگياه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آز - رابطه آب و خاك و گياه  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 فيزيولوژي جانوري 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آز - فيزيولوژي جانوري 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 ويروس شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 ميكروبيولوژي صنعتي  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 اصول و روشهاي رده بندي گياهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آز - ميكروبيولوژي صنعتي  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 زيست مولكولي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 زيست شناسي سلولي ومولكولي  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 تالوفيتها  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 رياضي 1  2.0 پایه  کارشناسی  زيست شناسي   
 رياضي 2  2.0 پایه  کارشناسی  زيست شناسي   
 شيمي 2  2.0 پایه  کارشناسی  زيست شناسي   
 پروژه زيست شناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آز - تالوفيتها  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 اكولوژي عملي  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آز - شيمي 2  1.0 پایه  کارشناسی  زيست شناسي   
 ريختزايي واندام زايي تكميلي  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 تشريح و موفولوژي گياهي تكميلي  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 زيست مولكولي تكميلي  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 مباني محيط زيست  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 مورفولوژي گياهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آز - مورفولوژي گياهي  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 زيست مولكولي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 پايان نامه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آز - ريخت زائي واندام زائي گياهي  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 فيزيولوژي جانوري 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 تشريح و مورفولوژي گياهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173