دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 مرفولوژي گياهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 انتقال مواد در گياه يا رابطه آب  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 فيزيك پايه  4.0 پایه  کارشناسی  زيست شناسي   
 ايمونولوژي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 ازديادو تكثير گياهان  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 كشت بافت گياهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آز- كشت بافت گياهي  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 جغرافياي زيستي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 بيوتکنولوژي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آزمایشگاه ايمونولوژی  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  زيست شناسي   
 پروتوِِزئولوژي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آزمايشگاه پروتوزئولوژي  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 سيتوژنيک  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آز-سيتوژنيک  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 انگل شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آز-انگل شناسي  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 شيمي عمومي 1  3.0 پایه  کارشناسی  شيمي   
 شيمي عمومي 2  3.0 پایه  کارشناسی  شيمي   
 آزمايشگاه شيمي عمومي 1  1.0 پایه  کارشناسی  شيمي   
 آزمايشگاه شيمي عمومي 2  1.0 پایه  کارشناسی  شيمي   
 شيمي آلي 1  4.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 آزمايشگاه شيمي آلي 1  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 زبان تخصصي شيمي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي تجزيه 1  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 آزمايشگاه شيمي تجزيه 1  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 آزمايشگاه شيمي آلي 2  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 آزمايشگاه شيمي تجزيه 2  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي تجزيه 2  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي تجزيه دستگاهي  4.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 آزمايشگاه تجزيه دستگاهي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173