دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 فيزيك جديد  4.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 آزمايشگاه فيزيك جديد  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي آلي فلزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي فيزيك آلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي كوانتمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 بررسي متون شيمي دبيرستان  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 طيف سنجي مولكولي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي فيزيك معدني  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي معدني پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 سنتز و شناسايي كمپلكسهاي معدني  4.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 تجزيه نمونه هاي حقيقي معدني  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي تجزيه در محيطهاي غير مائي  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 كاربرد گروپ تئوري در شيمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي آب  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 اصول بيوشيمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 الكتروشيمي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 سيمنتيك شيميايي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 بيوشيمي صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي سطح و حالت جامد  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي محيط زيست  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 كاربرد الكترونيك در شيمي  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 سنتز مواد آلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 فتوشيمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مباني شيمي پليمر  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 U80 تمرين پژوهشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 U80 سمينار موضوع روز  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي هسته اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي تابش  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي داروئي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 آزمايشگاه سنتز آلي  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173