دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 آزمايشگاه پيشرفته فيزيك 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 نسبيت  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 نظريه گروهها  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 هواشناسي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 هواشناسي ديناميكي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 كارگاه  1.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 پروژه كارگاهي فيزيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 پروژه  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك زمين _ ژئوفيزيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك حالت جامد2  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه فيزيك حالت جامد2  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك لايه هاي نازك  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك قطعات نيمه رسانا1  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك قطعات نيمه رسانا2  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 ابررسانائي وكاربردآن  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 بلورشناسي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 الكترونيك 2  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه الكترونيك 2  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 رشدبلورو تكنولوژي نيمه رساناها  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك هسته اي 2  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه فيزيك هسته اي 2  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك راكتور1  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك راكتور2  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 آشكارسازهاو سيستمهاي اندازه گيري  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 شتابدهنده هاي ذرات  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 راديوايزوتوپ وكاربردآن  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه راديوايزوتوپ  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 شيمي هسته اي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 حفاظت دربرابرتوها  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173