دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 اپتيك كاربردي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 اسپكتروسكپي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 روشهاي تجربي درفيزيك اتمي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 كاربردهاي ليزر  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه ليزر  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 تكنيك خلا  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 هواشناسي سينوپتيكي 1  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 هواشناسي سينوپتيكي 2  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه هواشناسي سينوپتيكي 1  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه هواشناسي سينوپتيكي 2  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 هواشناسي ديناميكي 2  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 هواشناسي فيزيكي 1  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 آمار در هواشناسي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك جديد2  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 اكوستيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك نجومي مقدماتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك فضا  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 تاريخ علم فيزيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فلسفه علم  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مباني فلسفي مكانيك كوانتومي  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 امواج  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 محيطهاي الكترومغناطيس  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 رياضي فيزيك 3  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 نقد وبررسي كتب فيزيك دبيرستاني  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك محيط زيست  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه پيشرفته فيزيك 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 هواشناسي ماهواره اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 اقليم شناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 پيش بيني عددي وضع هوا  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 هواشناسي هوانوردي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173