دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 فيزيك جو  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 زلزله شناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آلودگي هوا  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه فيزيك جديد  1.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه الكترونيك 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 حرارت و ترموديناميك  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 اپتيك مدرن 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه اپتيك  1.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك آماري  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك هسته اي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك حالت جامد 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك حالت جامد 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه الكترونيك 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك كوانتمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 اپتيك مدرن 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 الكترومغناطيس1  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 الكترومغناطيس 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك كوانتومي (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك كوانتمي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 هواشناسي عمومي  4.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 ابررساني و كاربرآن  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 منطق پيشنياز  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 1 قسمت 1و 2 رودكي - فرخي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 2 قسمت 3 قصيده ناصرخسرو  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 3 قسمت 1 خاقاني  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 3 قسمت 2 مسعودسعد  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم3 قسمت 3 نظامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
  متون نظم 4 قسمت 1 مثنوي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
  متون نظم 4 قسمت 2 مثنوي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
  متون نظم 4 قسمت 3 منطق الطير  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173