دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 متون نظم 4 قسمت 4 حديقه سنائي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 5 قسمت 1 و 2 بوستان - غزل  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 5 قسمت 3 حافظ 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 5 قسمت 4 حافظ 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 5 قسمت 5 صائب  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نثر 1 قسمت 1 بلعمي و سفرنامه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نثر 1 قسمت 2 تاريخ بيهقي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 سياستنامه و قابوسنامه متون نثر2 قسمت 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
  متون نثر2 قسمت 2 كشف الاسرار  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نثر3 قسمت 1 و 2 كليله 1و2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نثر3 قسمت 3 گلستان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نثر4 قسمت 1 اخلاق ناصري  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نثر 4 مرصادالعباد  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قرائت متون عربي قسمت 1 آيات قرآن  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قرائت متون عربي قسمت 2 نثر قديم و جديد  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قرائت متون عربي قسمت 3 نهچ البلاغه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قرائت متون عربي قسمت 5 تاريخ ادبيات  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قواعد عربي قسمت 1 صرف 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قواعد عربي قسمت 2 صرف 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قواعد عربي قسمت 3 نحو 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قواعد عربي قسمت 4 نحو 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قواعد عربي قسمت 5 تمرين و تجزيه و  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 زبان خارجه قسمت 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 زبان خارجه قسمت 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 عروض و قافيه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 آشنائي با علوم قرآن  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 آشنائي با علوم اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 دستورزبان فارسي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 دستورزبان فارسي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 عربي پيش دانشگاهي نحو  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173