فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/07/25   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
نقشه كشي صنعتيمهندسي برقهمه گرایش ها1396پاییزاخبارتمرین هانمرات
علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1396پاییزاخبارتمرین هانمرات
نقشه كشي صنعتي 1مهندسي مكانيكهمه گرایش ها1396پاییزاخبارتمرین هانمرات
كارگاه ريخته گري و آهنگريمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1396پاییزاخبارتمرین هانمرات
نقشه كشي صنعتي 1مهندسي مكانيكهمه گرایش ها1395پاییزاخبارتمرین هانمرات
نقشه كشي صنعتي 1مهندسي مكانيكهمه گرایش ها1395پاییزاخبارتمرین هانمرات
نقشه كشي صنعتي 1مهندسي مكانيكهمه گرایش ها1395پاییزاخبارتمرین هانمرات
كارگاه جوشكاري و ورقكاريمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1395پاییزاخبارتمرین هانمرات
كارگاه ريخته گري و آهنگريمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1395پاییزاخبارتمرین هانمرات
نقشه كشي صنعتيمهندسي برقهمه گرایش ها1395پاییزاخبارتمرین هانمرات
نقشه كشي صنعتيمهندسي برقهمه گرایش ها1395پاییزاخبارتمرین هانمرات
نقشه كشي صنعتيمهندسي برقهمه گرایش ها1395پاییزاخبارتمرین هانمرات
علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1395پاییزاخبارتمرین هانمرات
نقشه كشي صنعتي 1مهندسي مكانيكهمه گرایش ها1395بهاراخبارتمرین هانمرات
كارگاه ريخته گري ( ذوب و مدل سازي)مهندسي صنايعهمه گرایش ها1395بهاراخبارتمرین هانمرات
علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1395بهاراخبارتمرین هانمرات
علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1388بهاراخبارتمرین هانمرات
آز علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1388بهاراخبارتمرین هانمرات
شناخت فلزات صنعتيمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1388بهاراخبارتمرین هانمرات
نقشه كشي صنعتي 1مهندسي مكانيكهمه گرایش ها1388بهاراخبارتمرین هانمرات
روشهاي توليد و كارگاهمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1388بهاراخبارتمرین هانمرات
نقشه كشي صنعتيمهندسي برقهمه گرایش ها1388بهاراخبارتمرین هانمرات
آز علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1387بهاراخبارتمرین هانمرات
نقشه كشي صنعتي 1مهندسي مكانيكهمه گرایش ها1387بهاراخبارتمرین هانمرات
روشهاي توليد و كارگاهمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1387بهاراخبارتمرین هانمرات
علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1387بهاراخبارتمرین هانمرات
نقشه كشي صنعتي 1مهندسي صنايعهمه گرایش ها1387بهاراخبارتمرین هانمرات
علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1387پاییزاخبارتمرین هانمرات
آز علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1387پاییزاخبارتمرین هانمرات
نقشه كشي صنعتيمهندسي برقهمه گرایش ها1387بهاراخبارتمرین هانمرات
اصول كار با ميكروسكوپ الكترونيدامپزشكيهمه گرایش ها1387پاییزاخبارتمرین هانمرات
نقشه كشي صنعتي 1مهندسي صنايعهمه گرایش ها1387پاییزاخبارتمرین هانمرات
شناخت فلزات صنعتيمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1387پاییزاخبارتمرین هانمرات
نقشه كشي صنعتي 1مهندسي مكانيكهمه گرایش ها1387پاییزاخبارتمرین هانمرات
علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1386بهاراخبارتمرین هانمرات
نقشه كشي صنعتيمهندسي برقهمه گرایش ها1386بهاراخبارتمرین هانمرات
اصول كار با ميكروسكوپ الكترونيدامپزشكيهمه گرایش ها1386بهاراخبارتمرین هانمرات
آز علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1386بهاراخبارتمرین هانمرات
روشهاي توليد 1مهندسي صنايعهمه گرایش ها1386بهاراخبارتمرین هانمرات
روشهاي توليد 2مهندسي صنايعهمه گرایش ها1386بهاراخبارتمرین هانمرات
علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1386پاییزاخبارتمرین هانمرات
آز علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1386پاییزاخبارتمرین هانمرات
شناخت فلزات صنعتيمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1386پاییزاخبارتمرین هانمرات
نقشه كشي صنعتي 1مهندسي مكانيكهمه گرایش ها1386پاییزاخبارتمرین هانمرات
نقشه كشي صنعتي 1مهندسي صنايعهمه گرایش ها1386پاییزاخبارتمرین هانمرات
آز علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1385بهاراخبارتمرین هانمرات
علم موادمهندسي صنايعهمه گرایش ها1385بهاراخبارتمرین هانمرات
مواد ساختماني ادوات كشاورزيماشين آلات كشاورزيهمه گرایش ها1385بهاراخبارتمرین هانمرات
علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1385پاییزاخبارتمرین هانمرات
آز علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1385پاییزاخبارتمرین هانمرات
شناخت فلزات صنعتيمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1385پاییزاخبارتمرین هانمرات
نقشه كشي صنعتي 1مهندسي صنايعهمه گرایش ها1385پاییزاخبارتمرین هانمرات
اصول كار با ميكروسكوپ الكترونيدامپزشكيهمه گرایش ها1385پاییزاخبارتمرین هانمرات
پروژه تخصصيمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1384پاییزاخبارتمرین هانمرات
مواد ساختماني ادوات كشاورزيماشين آلات كشاورزيهمه گرایش ها1384پاییزاخبارتمرین هانمرات
شناخت فلزات صنعتيمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1384پاییزاخبارتمرین هانمرات
آز علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1384پاییزاخبارتمرین هانمرات
علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1384پاییزاخبارتمرین هانمرات
اصول كار با ميكروسكوپ الكترونيدامپزشكيهمه گرایش ها1384بهاراخبارتمرین هانمرات
علم موادمهندسي صنايعهمه گرایش ها1384بهاراخبارتمرین هانمرات
آز علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1384بهاراخبارتمرین هانمرات
علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1384بهاراخبارتمرین هانمرات
علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1383بهاراخبارتمرین هانمرات
آز علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1383بهاراخبارتمرین هانمرات
علم موادمهندسي صنايعهمه گرایش ها1383بهاراخبارتمرین هانمرات
مواد ساختماني ادوات كشاورزيماشين آلات كشاورزيهمه گرایش ها1383بهاراخبارتمرین هانمرات
علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1383پاییزاخبارتمرین هانمرات
آز علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1383پاییزاخبارتمرین هانمرات
شناخت فلزات صنعتيمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1383پاییزاخبارتمرین هانمرات
آز علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1382بهاراخبارتمرین هانمرات
علم موادمهندسي صنايعهمه گرایش ها1382بهاراخبارتمرین هانمرات
پلاستيسيته عملي و تغييرشكل فلزاتمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1382بهاراخبارتمرین هانمرات
مواد ساختماني ادوات كشاورزيماشين آلات كشاورزيهمه گرایش ها1382بهاراخبارتمرین هانمرات
علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1382پاییزاخبارتمرین هانمرات
آز علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1382پاییزاخبارتمرین هانمرات
شناخت فلزات صنعتيمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1382پاییزاخبارتمرین هانمرات
آز علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1381بهاراخبارتمرین هانمرات
علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1381بهاراخبارتمرین هانمرات
علم موادمهندسي صنايعهمه گرایش ها1381بهاراخبارتمرین هانمرات
مواد ساختماني ادوات كشاورزيماشين آلات كشاورزيهمه گرایش ها1381بهاراخبارتمرین هانمرات
پلاستيسيته عملي و تغييرشكل فلزاتمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1381بهاراخبارتمرین هانمرات
نقشه كشي صنعتيمهندسي برقهمه گرایش ها1381بهاراخبارتمرین هانمرات
علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1381پاییزاخبارتمرین هانمرات
آز علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1381پاییزاخبارتمرین هانمرات
شناخت فلزات صنعتيمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1381پاییزاخبارتمرین هانمرات
نقشه كشي صنعتي 1مهندسي مكانيكهمه گرایش ها1381پاییزاخبارتمرین هانمرات
شناخت فلزات صنعتيمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1380بهاراخبارتمرین هانمرات
علم موادمهندسي صنايعهمه گرایش ها1380بهاراخبارتمرین هانمرات
علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1380بهاراخبارتمرین هانمرات
آز علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1380بهاراخبارتمرین هانمرات
پلاستيسيته عملي و تغييرشكل فلزاتمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1380بهاراخبارتمرین هانمرات
مواد ساختماني ادوات كشاورزيماشين آلات كشاورزيهمه گرایش ها1380بهاراخبارتمرین هانمرات
علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1380پاییزاخبارتمرین هانمرات
آز علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1380پاییزاخبارتمرین هانمرات
نقشه كشي صنعتي 1مهندسي مكانيكهمه گرایش ها1380پاییزاخبارتمرین هانمرات
كارگاه ريخته گري و آهنگريمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1380پاییزاخبارتمرین هانمرات
شناخت فلزات صنعتيمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1379بهاراخبارتمرین هانمرات
آز علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1379بهاراخبارتمرین هانمرات
علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1379بهاراخبارتمرین هانمرات
مواد ساختماني ادوات كشاورزيماشين آلات كشاورزيهمه گرایش ها1379بهاراخبارتمرین هانمرات
علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1379پاییزاخبارتمرین هانمرات
آز علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1379پاییزاخبارتمرین هانمرات
نقشه كشي صنعتيمهندسي برقهمه گرایش ها1379پاییزاخبارتمرین هانمرات
كارگاه ريخته گري و آهنگريمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1379پاییزاخبارتمرین هانمرات
علم موادمهندسي صنايعهمه گرایش ها1379بهاراخبارتمرین هانمرات
علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1378پاییزاخبارتمرین هانمرات
آز علم موادمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1378پاییزاخبارتمرین هانمرات
مواد ساختماني ادوات كشاورزيماشين آلات كشاورزيهمه گرایش ها1378پاییزاخبارتمرین هانمرات