فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده » اخبار درس  

 عنوان خبر تاریخ امتحان میان ترم
 تاریخ درج خبر 1395/02/06
 متن خبر به نام خدا
امتحان میان ترم درس علم مواد ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1395/2/18 برگزار می گردد.