فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

برنامه هفتگی استاد  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/01/08   
از تاریخ   1394/11/19   تا تاریخ   1395/03/13
از تاریخ   1395/07/01   تا تاریخ   1395/10/30
از تاریخ   1395/11/09   تا تاریخ   1396/04/01
از تاریخ   1396/07/01   تا تاریخ   1396/10/30
از تاریخ   1396/11/14   تا تاریخ   1397/03/31
از تاریخ   1394/11/19   تا تاریخ   1395/03/13
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
رفع...علم... کارگاه... نقشه...
یکشنبه
تحقیق... تحقیق...جلسه... 
دوشنبه
رفع...علم... تحقیق... 
سه شنبه
تحقیق... تحقیق... 
چهار شنبه
تحقیق... تحقیق... 

از تاریخ   1395/07/01   تا تاریخ   1395/10/30
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
تحقیق...علم...نقشه...نقشه...نقشه... 
یکشنبه
کارگاه...رفع... رفع...نقشه...
دوشنبه
کارگاه...علم... نقشه... 
سه شنبه
تحقیق...نقشه...مشاوره 
چهار شنبه
تحقیق... تحقیق... 

از تاریخ   1395/11/09   تا تاریخ   1396/04/01
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
علم...رفع... تحقیق... 
یکشنبه
کارگاه...کارگاه... رفع...علم... 
دوشنبه
علم...کارگاه... تحقیق... 
سه شنبه
تحقیق... مشاورهعلم... 
چهار شنبه
تحقیق... تحقیق... 

از تاریخ   1396/07/01   تا تاریخ   1396/10/30
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
رفع...نقشه... نقشه... 
یکشنبه
علم...نقشه... نقشه... 
دوشنبه
نقشه...کارگاه... نقشه... 
سه شنبه
علم...رفع... نقشه... 
چهار شنبه
تحقیق... تحقیق... 

از تاریخ   1396/11/14   تا تاریخ   1397/03/31
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
تحقیق... تحقیق... 
یکشنبه
تحقیق... تحقیق...جلسه... 
دوشنبه
کارگاه... علم... تحقیق... 
سه شنبه
علم...رفع... مشاورهشناخت... 
چهار شنبه
رفع...علم...علم... کارگاه...حل...