فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   پردازش تصاویر دیجیتال  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 1234
رشته مهندسي کامپيوتر
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1395
ترم تحصیلی پاییز


مراجع درس  

عنوان مرجع اسلاید اول
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع اسلاید دوم
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع اسلاید سوم
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع اسلاید 4
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع اسلاید 5
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع اسلاید 6
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع اسلاید 7
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع اسلاید 9
نوع مرجع فایل کمک آموزشی
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع اسلاید 10
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1.