فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس    

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


رشته همه رشته ها
گرایش همه گرایش ها
نوع درس
تعداد واحد
وضعیت درس
وضعیت واحد
سال تحصیلی
ترم تحصیلی


مراجع درس  

عنوان مرجع Z80 CPU user manual
نوع مرجع کتاب
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع مراجع USB
نوع مرجع فایل کمک آموزشی
فایل های مربوطه
 1.  2. 

عنوان مرجع خودآموز VHDL
نوع مرجع کتاب
فایل های مربوطه
 1.  2.  3.  4.