فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   پردازش تصاویر دیجیتال  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 1234
رشته مهندسي کامپيوتر
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
شماره گروه 2147483647
سال تحصیلی 1396
ترم تحصیلی پاییز


مراجع درس  

عنوان مرجع اسلاید1
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع اسلاید2
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع اسلاید3
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع اسلاید4
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع اسلاید5
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع اسلاید 6
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع اسلاید 7
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1.