فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستي پايان نامه ها   »   پايان نامه در حال انجام  

عنوان پايان نامه بازسازی تصاویر تخریب شده CBCT دندانپزشکی
سطح پايان نامه کارشناسی ارشد
نوع پايان نامه کاربردی
وضعیت استاد راهنما
تاریخ شروع 1388/07/23
تاریخ احتمالی پایان 1389/06/23
تعداد مجريان پايان نامه 1   نفر