فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستي پايان نامه ها   »   پايان نامه در حال انجام  

عنوان پايان نامه بهبود کارایی کاوشگر وب متمرکز فارسی با استفاده از کلاسبندی مبتنی بر انتولوژی
سطح پايان نامه کارشناسی ارشد
نوع پايان نامه تحقیقاتی-کاربردی
وضعیت استاد راهنما
تاریخ شروع 1388/08/16
تاریخ احتمالی پایان 1389/08/16
تعداد مجريان پايان نامه 1   نفر