فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستي پايان نامه ها   »   پايان نامه در حال انجام  

عنوان پايان نامه بهبود رتبه بندی جستجوی صفحات وب معنایی با استفاده از کلاس بندی مبتنی بر آنتولوژی
سطح پايان نامه کارشناسی ارشد
نوع پايان نامه تحقیقاتی-کاربردی
وضعیت استاد راهنما
تاریخ شروع 1388/08/16
تاریخ احتمالی پایان 1389/08/16
تعداد مجريان پايان نامه 1   نفر