فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/12/11   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
شناسایی آماری الگومهندسي کامپيوترهمه گرایش ها1398بهاراخبارتمرین هانمرات
سیستم های فازیمهندسي کامپيوترهمه گرایش ها1398بهاراخبارتمرین هانمرات
مبانی GIS در مهندسی عمرانمهندسي عمرانسنجش از دور1397بهاراخبارتمرین هانمرات