فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

برنامه هفتگی استاد  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1393/07/12   
از تاریخ   1393/07/01   تا تاریخ   1393/11/12
از تاریخ   1393/07/01   تا تاریخ   1393/11/12
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
معماری...حضور... مراجعه...پردازش...مراجعه...
یکشنبه
حضور... شورای...پردازش...مراجعه...
دوشنبه
هیات... مراجعه...هیات... 
سه شنبه
حضور... شورای...پردازش...مراجعه...
چهار شنبه
معماری...حضور... مراجعه... 
پنجشنبه
مراجعه...