فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستي پايان نامه ها   »   پايان نامه پایان یافته  

عنوان پايان نامه اثر عیار سیمان بر دوام خوردگی بتن (محمد سلیمانی)
سطح پايان نامه کارشناسی ارشد
نوع پايان نامه تحقیقاتی
وضعیت استاد مشاور
تاریخ شروع 1385/07/01
تاریخ پایان 1387/11/02
تعداد مجريان پايان نامه 1   نفر