فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستي پايان نامه ها   »   پايان نامه پایان یافته  

عنوان پايان نامه بررسی اثر الیاف ترکیبی بر بتن تحت بارهای ضربه ای(مهدی حسینی پناه)
سطح پايان نامه کارشناسی ارشد
نوع پايان نامه تحقیقاتی
وضعیت استاد راهنما
تاریخ شروع 1386/07/01
تاریخ پایان 1389/11/02
تعداد مجريان پايان نامه 1   نفر