فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستي پايان نامه ها   »   پايان نامه پایان یافته  

عنوان پايان نامه امکان سنجی اندازه گیری زمان گیرش بتن به وسیله مقاومت الکتریکی کمک روش بررسی گیرش (مجتبی نیلی)
سطح پايان نامه کارشناسی ارشد
نوع پايان نامه تحقیقاتی
وضعیت استاد راهنما
تاریخ شروع 1387/07/02
تاریخ پایان 1390/07/12
تعداد مجريان پايان نامه 1   نفر