فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستي پايان نامه ها   »   پايان نامه پایان یافته  

عنوان پايان نامه مطالعه آزمایشگاهی اثر گرادیان حرارتی بر ریسک ترک خوردگی بتن های حجیم توانمند(امیر مسعود صالحی)
سطح پايان نامه کارشناسی ارشد
نوع پايان نامه تحقیقاتی
وضعیت استاد راهنما
تاریخ شروع 1384/07/02
تاریخ پایان 1387/03/02
تعداد مجريان پايان نامه 1   نفر