فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستي پايان نامه ها   »   پايان نامه پایان یافته  

عنوان پايان نامه اثر دمای بتن ریزی بر تغییرات رژیم حرارتی ناشی از هیدراسیون و خواص مقاومتی در بتن حجیم (سپیده نظری)
سطح پايان نامه کارشناسی ارشد
نوع پايان نامه تحقیقاتی
وضعیت استاد راهنما
تاریخ شروع 1384/07/01
تاریخ پایان 1387/11/02
تعداد مجريان پايان نامه 1   نفر