فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/07/11   

«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
بررسی آزمایشگاهی اثر تغییرات طرح مخلوط روی خصوصیات بتن پلاستیک(جواد خزائی)
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
ارزیابی دوام روسازی بتن غلتکی در مقابل یخبندان (فرشید واحدی فرد)
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
مطالعه تعییرات توزیع دما و تنش در سد های بتن غلتکی (سحر جلیلی)
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
مطالعة آزمايشگاهی بررسی دوام روسازی بتن غلتکی در مقابل سیکل های ذوب وانجماد در حضور مواد یخ زدا(محمد ظاهری)
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
مطالعه آزمایشگاهی اثر گرادیان حرارتی بر ریسک ترک خوردگی بتن های حجیم توانمند(امیر مسعود صالحی)
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
مطالعه اثر سیکل های ذوب و انجماد بر بتن الیافی (احمد معظمی گودرزی)
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی آزمایشگاهی خصوصیات بتن مسلح شده به الیاف (وحید افروغ ثابت)
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
اثر دمای بتن ریزی بر تغییرات رژیم حرارتی ناشی از هیدراسیون و خواص مقاومتی در بتن حجیم (سپیده نظری)
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
مطالعه اثر نانو ذرات سیلیس، میکروسیلیس و خاکستر بادی بر جنبه های مقاومتی، دوامی و ریز ساختاری خمیر سیمان سخت شده و بتن (احمد احسانی)
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
شبیه سازی عددی-آزمایشگاهی پایه پل های بتنی تحت اثر گرادیان حرارتی (ساره بابازاده)
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی ترک خوردگی حرارتی در سد های بتنی با استفاده از روش اجزاء محدود (مهدی احمدی چاری)
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
اثر عیار سیمان بر دوام خوردگی بتن (محمد سلیمانی)
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی اثر الیاف ترکیبی بر بتن تحت بارهای ضربه ای(مهدی حسینی پناه)
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
تاثیر نانوسیلیس و سرباره آهن گدازی بر خواص ملات و بتن معمولی(الوند داوودی)
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
کاربرد GFRPدر ترمیم بتن های آسیب دیده در مقابل سیکل های یخ زدن و آب شدن(انسیه ذوالفقاری)
انسیه ذوالفقاری صادق
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی تاثیر گرادیان حرارتی در بتن های حاوی پوزولان (بهزاد عزیزی)
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
تحلیل عددی ، آزمایشگاهی بتن های مسلح شده با الیاف ترکیبی در مقابل بارهای ضربه ( امین فرامرزی)
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
امکان سنجی اندازه گیری زمان گیرش بتن به وسیله مقاومت الکتریکی کمک روش بررسی گیرش (مجتبی نیلی)
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی اثر سنگدانه های حاصل از بازیافت بتن بر دوام یخ زدن و آب شدن بتن (عمران امیریانی)
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی اثر سنگدانه های بازیافتی بر مقاومت ضربه (ابراهیم نظری مفرد-89)
ابراهیم نظری مفرد
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی اثر سولفات بر مقاومت و دوام بتن حاوی پوزولان(محمد رضا بادامی )
محمد رضا بادامی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی اثر انرژی فعالسازی سیمان در رفتار حرارتی بتن های حجیم(طیبه افشاری)
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد