صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 2106

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1394/03/29   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1394/03/29


دکتر مصطفی ملکی
درجهاستادیار
گروه آموزشيعلوم دامي
تاریخ تولد1355/01/01
پست الکترونیکی (E_mail)
mmalecky@basu.ac.ir
malecky_mostafa@yahoo.fr