صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 1549

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات » مقالات  
 
عنوان مقاله تعامل اصول معماری مسکونی دورههای آل مظفر و قاجارِ شهر یزد از منظر جهت‌گیری با انرژی خورشیدی
زبان مقاله فارسی
نویسندگان محمد ابراهیم زارعی
سید فضلالله میردهقان اشکذری
منتج از پایان نامه
چكيده یزد یکی از مناطق کشور با اقلیم گرموخشک میباشد که تابش خورشید نقش مهمی در معماری مسکونی آن در دورههای گوناگون دارد. در این مقاله، با هدف بررسی تعامل اصول معماری مسکونی دورههای آلمظفر و قاجار، مدل سهبعدی از دو خانه کریمی (آلمظفر) و شکوهی (قاجار)، در محیط نرمافزار اکوتکت ساخته و بر نقاله خورشیدی منطبق شد و روند رفتاری خانهها در گذر سال به صورت ساعتی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان میدهد جبهه تابستاننشین در هر دو خانه عملکرد یکسانی داشته اما جبهه زمستاننشین در خانه شکوهی دارای عملکرد بهتری میباشد، چراکه بدلیل تابش بیشتر آفتاب در طول دوره سرما، انرژی بیشتری را دریافت میکند. عملکرد حیاط خانه کریمی در ماههای سرد سال چندان مناسب نمیباشد؛ چراکه در طول این دوره هیچگونه تابشی را دریافت نمیکند. اما حیاط خانه شکوهی در طول دوره سرما بخشی از تابش خورشید را دریافت کرده که میتوانست تأثیر زیادی بر آسایش ساکنین داشته باشد. اگرچه حیاط خانه شکوهی در دوره گرما، تابش بیشتری را نسبت به خانه کریمی دریافت میکند ولی وجود باغچه به همراه حوض آب تأثیر زیادی در ایجاد شرایط مناسب حرارتی داشته است. در نتیجه با در نظرگرفتن مجموع شرایط میتوان گفت که خانه شکوهی تعامل بهتری را با اقلیم گرموخشک منطقه یزد داشته که این امر نیز ارتباط نزدیکی با فرم بنا و تناسبات موجود در آن دارد.
منتشر شده در
مجله "آرمانشهر"، سال 1397